Visitors in 2017

Name Affiliation Period
Aya Ishihara Chiba University Jan. 16
Yoshiyuki Inoue JAXA Dec. 7
Toyokazu Sekiguchi RESCEU Nov. 2
Takashi Hiramatsu Rikkyo University Oct. 19
Kazumi Kashiyama Univ. of Tokyo July 12
Tomohiro Fujita Kyoto Univ. June 15-16
Kenji Toma Tohoku Univ. June 8
Yuichi Takamizu Univ. of Tsukuba Apr. 20
Atsuhisa Ota TITECH Mar. 16
Takahiro Hayashinaka RESCEU Jan. 26

Visitors in the past

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008