Visitors in 2017

Name Affiliation Period
Kazumi Kashiyama Univ. of Tokyo July 12
Tomohiro Fujita Kyoto Univ. June 15-16
Kenji Toma Tohoku Univ. June 8
Yuichi Takamizu Univ. of Tsukuba Apr. 20
Atsuhisa Ota TITECH Mar. 16
Takahiro Hayashinaka RESCEU Jan. 26

Visitors in the past

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008